500071 Миникомплекс "Канат" (2,8х0,3х2,4)

Описание

Миникомплекс "Канат" (2,8х0,3х2,4)